BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

 

I - TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

ŞİRKET TAUSS KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. (TAUSS KİMYA)
Mersis No 0831042801600014
Telefon0 850 512 25 20
AdresKurtköy Mah. Ankara Cad. Yelken Plaza no: 289/21 Pendik/İstanbul

(Bundan böyle kısaca "TAUSS KİMYA" olarak anılacaktır.)

 

BAYİ
TC Kimlik No / Vergi No
Telefon
Adres

(Bundan böyle kısaca "BAYİ" olarak anılacaktır)

II -TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler, bundan sonra karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Marka TAUSS KİMYA'nın lisans hakkı sahibi sıfatıyla kullanım hakkını haiz olduğu, “GARDINARIUM” Markası
Ürün(ler) Marka’nın Teak Bakım Ürünleri kategorisinde bulunan tüm ürünleri
Müşteri(ler) BAYİ’nin bölgesi dahilinde Ürün satışı yapacağı gerçek yada tüzel kişileri
SözleşmeTAUSS KİMYA ve BAYİ arasında akdedilen işbu sözleşme

III - SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme, TAUSS KİMYA'nın ticaretini yaptığı Ürünler’in, BAYİ tarafından TAUSS KİMYA'dan satın alınarak, Türkiye sınırları içerisinde TAUSS KİMYA tarafından onaylanmış bölge, il, ilçe veya mahalde Müşterilere satılması hakkında gayri-münhasır Bayilik Sözleşmesidir.

IV - SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ

MADDE 1 - TEMEL HÜKÜMLER

1.1 BAYİ, bu Sözleşme'de yazılı şartlar çerçevesinde, TAUSS KİMYA'dan Ürün satın alıp, müşterilerine satmayı ve “GARDINARIUM” ürünlerinin bayilliğini (satış, stoklama, depolama, dağıtım) yapmayı kabul ve taahhüt etmiştir. TAUSS KİMYA, bu Sözleşme'de yazılı şartlarda Ürün/Ürünler’i BAYİ’ye satmayı ve BAYİ tarafından müşterilerine satılmasını kabul etmiştir.

1.2. Bu Sözleşme BAYİ’ye, acentalık, komisyonculuk, tellallık, simsarlık, vekillik, ortaklık ve Ürünler’i üretmek veya ürettirmek hakkı vermez. BAYİ, bağımsız bir tacir vasfını haiz olup, bu Sözleşme'deki hiçbir hüküm, taraflardan birini, diğerinin acentası, hukuki temsilcisi, ortağı veya müşterek iş ortağı durumuna getirdiği veya zımni olarak diğer tarafı temsil etmek, diğer tarafın nam veya hesabına ya da diğer tarafı bağlayacak nitelikte taahhütler üstlenmek veya borç altına girmek yetkisi verdiği şeklinde yorumlanamaz.

1.3. BAYİ bu Sözleşme'yi tamamen veya kısmen üçüncü kişilere devredemez, bu Sözleşme'nin hükümlerinin uygulanması için üçüncü kişilerle ortaklıklar kuramaz.

1.4. Bu Sözleşme, BAYİ'ye, Ürün’ün veya TAUSS KİMYA’nın pazarladığı diğer ürünlerin satışa arz edilmesi hususunda, T.C. sınırları içinde herhangi bir bölgede, ilde, ilçede veya mahalde tekel hakkı veya münhasır yetki vermez, adem-i rekabet ve satış/gelir garantisi sağlamaz. Buna karşılık BAYİ, satışlarında serbest olmakla birlikte, satışlarını bağlı bulunduğu bölge, il, ilçe veya mahalde yoğunlaştırmak konusunda her türlü çabayı gösterecektir. TAUSS KİMYA, BAYİ’nin satış yapacağı bölgeleri her zaman genişletip kısıtlayabilir.

1.5. TAUSS KİMYA, dilediği bölge, il, ilçe veya mahalde başka/yeni bayilikler, acentalıklar, komisyonculuklar, kendi veya üçüncü kişiler adına münferiden veya ortaklık kurmak suretiyle Ürünler’i doğrudan veya dolaylı olarak pazarlamak, dağıtmak, satmak veya sattırmak hakkını haizdir. TAUSS KİMYA bu Sözleşme'den doğan haklarını kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir, bu Sözleşme ile ilgili olarak üçüncü kişilerle ortaklıklar kurabilir

MADDE 2 - ÜRÜNLERİN BAYİ TARAFINDAN TAUSS KİMYA'DAN SATIN ALINMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR

2.1. BAYİ, TAUSS KİMYA'dan satın alacağı Ürün adedini ve türünü aylık olarak TAUSS KİMYA’ya sipariş etmek; TAUSS KİMYA da BAYİ’nin siparişlerini değerlendirerek, sipariş sınırları içinde olmak kaydı ile uygun göreceği adet ve tutarda Ürün sağlamak/satmak hakkını haizdir.

2.2. TAUSS KİMYA, BAYİ’nin satışlarını ve Müşteri ihtiyaçlarını göz önüne alarak, BAYİ tarafından her ay / yıl (veya belirleyeceği dönemlerin) başında alınması gereken asgari Ürün toplam adedini, türünü ve tutarlarını belirler. BAYİ de TAUSS KİMYA tarafından bildirilecek asgari adet, tür ve tutardaki Ürünler'i, belirlenen dönemlerde almayı kabul ve taahhüt eder.

2.3. BAYİ tarafından Ürün’nin siparişi, TAUSS KİMYA’nın online sipariş formu ile yapılır. BAYİ siparişlerini verirken, depolarındaki tüm Ürün stoklarını adet ve tür itibariyle göz önünde bulundurarak her zaman yeterli düzeyde tutmak, her zaman Müşterilerin ihtiyaçlarını zamanında karşılayacak yeterli Ürün'ü satışa hazır bulundurmakla yükümlüdür.

2.4. TAUSS KİMYA, BAYİ’nin siparişlerini karşılamak için imkanları dahilinde çaba gösterecektir. Ancak, savaş, iç karışıklık, ulaşım şartlarının elverişli olmaması, yolların kapanması, ithalattaki gecikme veya kesilmeler, trafiğin kesilmesi ve/veya aksaması, nakliye aracının kaza ve/veya arıza yapması, grev, lokavt, resmi makamların talimat veya sınırlamaları, üretimde meydana gelen aksamalar, hammadde veya malzemelerin temin edilememesi, Ürün stoklarının kalmaması, TAUSS KİMYA tesislerindeki teknik nedenlerden dolayı meydana gelecek aksamalar ve bunlara benzer olağan ve/veya olağanüstü nedenler ile her türlü ekonomik sebeplerden dolayı, TAUSS KİMYA, siparişleri karşılayamaz ise, BAYİ, TAUSS KİMYA’ya karşı herhangi bir zarar, ziyan ve tazminat talebinde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.

2.5. TAUSS KİMYA, BAYİ’nin sipariş verdiği Ürünler’in, genel olarak, kararlaştırılan teslim zamanlarında BAYİ’ye teslim edilmemesinden ve/veya sipariş sonrasında Ürünler’in tasarım ve teknik özelliklerinin değiştirilmesinden veya bir kısım özelliklerinin iptal edilmesinden sorumlu değildir. BAYİ, Ürün’ün zamanında teslim edilmediğini veya tasarım ya da teknik özelliklerinin değiştirildiğini ileri sürerek sipariş verdiği Ürün’ü satın almaktan ve/veya tesellümden imtina edemez.

2.6. BAYİ, Ürün'ü, TAUSS KİMYA’nın bildireceği mahalde ve zamanda teslim alır; nakliyesi, boşaltılması, nef'i ve hasarı BAYİ’ye aittir. BAYİ, TAUSS KİMYA'dan satın alacağı Ürün'ü teslim mahallinde muayene etmek ve ebadı ve diğer özellikleri ile ilgili itirazlarını ve ayıp ihbarlarını tesellümden itibaren en geç yedi gün (7)  içinde yazılı olarak TAUSS KİMYA’ya bildirmek zorundadır. Aksi takdirde BAYİ, Ürün'ü kesin olarak kabul etmiş sayılır. TAUSS KİMYA, süresi içinde yapılmış itiraz ve ayıp ihbarlarını değerlendirir; gerçekten ayıplı olduğu anlaşılan Ürün'ü BAYİ'den geri alınır.

2.7. TAUSS KİMYA her bir Ürün’ün BAYİ’ye satış fiyatını tek taraflı olarak saptamak ve bu fiyatı dilediği zaman değiştirmek hakkını haizdir. BAYİ, TAUSS KİMYA’nın belirleyeceği satış fiyatlarına itiraz edemez, sipariş ettiği Ürün'ü satın almaktan imtina edemez.

2.8. BAYİ, TAUSS KİMYA'dan satın alacağı Ürünler’in toplam bedelini, TAUSS KİMYA’nın fatura tarihinden itibaren; en geç sekiz (8) gün içinde TAUSS KİMYA’ya ödeyecektir. TAUSS KİMYA Sözleşme konusu Ürünler için, bu vadeyi dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirmek, azaltmak veya arttırmak hakkını haizdir. BAYİ, TAUSS KİMYA tarafından belirlenen ödeme vadelerine uymayı kabul ve taahhüt etmiştir.

2.9. BAYİ’nin ödemelerde gecikmesi halinde, TAUSS KİMYA'ca belirlenen oranda gecikme faizi tahakkuk ettirilir, sözkonusu gecikme faizi cari hesaba da uygulanır. TAUSS KİMYA, önceden BAYİ’ye gecikme faizinin oranını, günün şartlarına göre, tek taraflı olarak azaltmak veya arttırmak hakkını haizdir. BAYİ, tahakkuk edecek gecikme faizini ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Gecikme nedeniyle TAUSS KİMYA’nın Sözleşme'yi feshetme, doğmuş, doğacak zararlarını tazmin ettirme ve Sözleşme ve kanundan doğan haklarını ayrıca kullanma hakkı da saklıdır.

MADDE 3 - ÜRÜNLERİN BAYİ TARAFINDAN MÜŞTERİLERİNE SATILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR

3.1. BAYİ, Ürünler'i stokunda yeterli miktarda ürünü her zaman hazır bulunduracak ve her müşteriye satış noktasında en verimli şekilde hizmet verecektir. BAYİ stoğunda yeterli Ürün bulunmaması halinde durumu TAUSS KİMYA’ya bildirmek ve eksik Ürünleri zamanında tedarik etmekle yükümlüdür.

3.2. BAYİ, Müşterilerine yaptığı Ürün satışlarının her türlü tahsilat ve benzeri risklerini ve sattığı Ürünlerin bedellerinin Müşterileri tarafından ödenmemesi halinde, bunlara ilişkin her türlü dava ve kanuni takibi kendisi üstlenmeyi kabul etmiş olup, bunlara ilişkin her türlü zarar, ziyan ve masraflar BAYİ’ye aittir ve bu veya benzeri sebeplerle BAYİ, TAUSS KİMYA’ya karşı ödemelerini geciktiremez veya ödeme yapmaktan imtina edemez.

3.3. BAYİ, bağlı bulunduğu bölge, il, ilçe veya mahalde alt (tali) bayilik tesis etmek istediği taktirde, TAUSS KİMYA’nın bayilere ilişkin çalışma usul ve esaslarına uygun kişilerle çalışacak, bunların adreslerini, işleten ve maliklerinin tam isim, ünvan ve adreslerini TAUSS KİMYA’ya yazılı olarak bildirecektir. TAUSS KİMYA, BAYİ’nin önerdiği alt-bayi ile çalışılması konusunda izin verebilir. BAYİ tarafından bu şekilde alt-bayilik tesis edilmesi halinde, BAYİ, sözkonusu alt-bayinin bu Sözleşme hüküm ve şartlarına aynen uymasını temin etmekle yükümlü olduğunu kabul ve garanti etmiştir. TAUSS KİMYA, bu şekilde tesis edilmiş alt (tali) bayilikleri haklı gerekçelerle iptal etmek yetkisini haizdir.

3.4. BAYİ, Ürün'ü TAUSS KİMYA’nın ticari itibarına zarar verebilecek tarzda satmamayı taahhüt etmiştir. BAYİ, Ürün’nin vasıf, nitelik ve özellikleri konusunda kendi veya TAUSS KİMYA adına, Müşterilerine veya tüketicilere ilave hiç bir garanti veremez. BAYİ, elemanları ve yardımcı şahıslarına karşı ve bunların işlem ve eylemlerinden ötürü Müşterilere ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olup, bu hususta TAUSS KİMYA’ya herhangi bir sorumluluk tevcih edilemez.

3.5. BAYİ, Müşterileri ve alt bayilerine yaptığı Ürün satışlarını ve stok durumunu içeren haftalık/aylık raporları hafta/ay sonunda TAUSS KİMYA’ya tevdi edecektir. BAYİ, ayrıca, TAUSS KİMYA tarafından talep edilebilecek her türlü bilgiyi, eksiksiz olarak istenilen zamanda TAUSS KİMYA’ya tevdi edecektir.

3.6. BAYİ, kendi iş yerlerine ve depolarına ilişkin her türlü kanuni mükellefiyetlerin yerine getirilmesinden bizzat sorumludur ve bu hususta TAUSS KİMYA hiç bir şekilde sorumlu değildir.

3.7. BAYİ, tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuata uymak ve Ürün’e ilişkin olarak Müşterilerinden gelebilecek şikayetleri derhal TAUSS KİMYA’ya bildirmekle yükümlüdür. BAYİ, bu hususta, TAUSS KİMYA’nın zaman zaman belirleyeceği ve kendisine ileteceği uygulama esaslarına uygun hareket edecektir.

MADDE 4 - TANITIM VE SATIŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ VE UYGULAMANIN DENETLENMESİ

4.1. Marka’nın tanıtımı, reklamları, afiş, bildiri ve broşürleri TAUSS KİMYA tarafından belirlenecek şartlarda yapılır. BAYİ, TAUSS KİMYA’nın yazılı izni olmadıkça Marka ile ilgili olarak sözlü ve yazılı hiç bir tanıtım ve reklam faaliyetinde bulunamaz.

4.2. BAYİ, Ürünleri TAUSS KİMYA tarafından belirlenmiş ambalaj ve sunuş şekline uygun olarak satmakla yükümlüdür. BAYİ, TAUSS KİMYA’nın yazılı iznini almaksızın Ürün için TAUSS KİMYA’nın unvanını, işletme adını, Marka ve logosunu içeren hiç bir poşet, kağıt ve sair ambalaj malzemesi bastıramaz ve kullanamaz. Bu tür malzemeler TAUSS KİMYA’nın bildireceği esaslar çerçevesinde ve her türlü gideri BAYİ’ye ait olmak üzere imal edilir ve/veya ettirilir. Bu hüküm, BAYİ’nin işyerleri, depoları içinde ve/veya dışında yer alacak her türlü tanıtım levha ve panoları için de aynen geçerlidir.

4.3. BAYİ, TAUSS KİMYA elemanlarının veya görevlendireceği kişilerin diledikleri zamanda bağlı bulunduğu bölge, il veya ilçe sınırları dâhilinde pazar çalışması yapmalarına yardımcı olacağını, pazarlama ve sair konularda TAUSS KİMYA’ca ihtiyaç duyulabilecek her türlü bilgiyi temin etmeyi ve TAUSS KİMYA ile işbirliği yapmayı kabul ve taahhüt eder.

4.4. TAUSS KİMYA bu Sözleşme'nin uygulanmasını denetlemek hakkını haizdir. Bu çerçevede BAYİ’nin işyerlerini, Ürünlerin teşhir tarzını, stoklarını, araçlarını, faaliyetlerini incelemek ve denetlemek, kendi taktirine göre, hatalı gördüklerinin değiştirilmesini talep etmek hakkını her zaman haizdir. Bu konuda BAYİ, TAUSS KİMYA yetkililerine her bakımdan yardımcı olmayı, gerekli izahatları yapmayı ve işbirliği içinde hareket etmeyi kabul eder.

4.5. BAYİ, Sözleşmede yazan hükümleri eksiksiz olarak yerine getirdiği sürece TAUSS KİMYA Marka’nın resmi internet sitesinden BAYİ’nin iletişim bilgilerini kendi Müşterilerine de duyuracak, Ürünleri mağazadan satın almak isteyen müşterileri doğrudan BAYİ’ye yönlendirecektir.

MADDE 5 - BAYİ’NİN DİĞER YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLAR

5.1. BAYİ, bu Sözleşme'nin akdedilmesinden sonra ortaklık yapısında, imza yetkililerinde, ticari unvan, vergi numarası, adres ve iletişim bilgilerinde meydana gelebilecek her türlü değişikliği derhal TAUSS KİMYA’ya bildirmek ve güncel bilgilere dair belgeleri TAUSS KİMYA’ya tevdi etmekle yükümlüdür. Bu tür değişikliğin ilan edilmiş olması BAYİ’nin sözkonusu bildirim ve tevdi yükümlülüğünü yerine getirdiği anlamına gelmez.

5.2. BAYİ, TAUSS KİMYA’nın yazılı iznini almaksızın, GARDINARIUM logosunu hiç bir şekilde kullanamaz; Ürün/Ürünler’in ve TAUSS KİMYA’nın Marka ve sair tanıtım işaretlerini, üçüncü kişilere kullandıramaz, taklit edemez, aynı veya benzerlerini üretemez/ürettiremez. BAYİ, TAUSS KİMYA’nın unvanı veya GARDINARIUM logosunu kendi antetli kağıtlarında veya duyurularında kullanamaz.

5.3. BAYİ, bu Sözleşme'nin akdedilmesinden sonra ortaklık yapısında ve imza yetkililerinde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, derhal TAUSS KİMYA’ya bildirmek ve yeni imza sirkülerini TAUSS KİMYA’ya vermekle yükümlüdür. Bu tür değişikliğin ilan edilmiş olması BAYİ’nin sözkonusu bildirim ve tevdi yükümlülüğünü yerine getirdiği anlamına gelmez.

5.4. TAUSS KİMYA, Ürünler’in teslim usulünde, fiyatında, ödeme koşullarında ve genel olarak yukarıdaki maddelerde yazılı koşullarda yapacağı her türlü değişikliği zaman zaman BAYİ’ye bildirebilir. BAYİ, TAUSS KİMYA’nın bildirimlerine aynen riayet etmeyi ve bunlardan her hangi birine riayet etmemesinin Sözleşme'ye açık aykırılık oluşturacağını şimdiden kabul etmiştir.

MADDE 6 - SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

6.1. Bu Sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihten itibaren bir (1) yıl için geçerlidir. Ancak aşağıdaki hükümler uyarınca sona ermediği ve taraflardan herhangi biri, Sözleşme süresinin sona ermesinden en az üç (3) ay önce, diğer tarafa yazılı ihbarda bulunarak Sözleşme'yi sona erdirdiğini bildirmediği takdirde, Sözleşme'nin süresi kendiliğinden bir (1) yıl için uzar. Bu hüküm, müteakip birer yıllık dönemlerde de geçerli olarak aynen uygulanır, üçüncü yıldan sonra Sözleşme’nin yenilenmesi için tarafların yazılı mutabakatı gerekir.

6.2. Bu Sözleşme, yukarıda 6.1.Maddede yazılı süre içerisinde (uzayan süreler dahil) TAUSS KİMYA’nın yazılı ihbarı üzerine, yazılı ihbarın BAYİ’ye gönderildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün sonunda kendiliğinden sona erer. Sözleşmenin bu nedenden sona erdirilmesi halinde BAYİ, TAUSS KİMYA'dan herhangi bir zararının veya kaybının tazmin edilmesini talep edemez.

6.3. BAYİ, bu Sözleşme'yi, yukarıda 6.1.Maddede yazılı sürenin sonunda veya süresi uzamışsa, uzayan süre sonunda hüküm ifade etmek üzere, en az 90 (doksan) gün öncesinden TAUSS KİMYA’ya göndereceği yazılı ihbarı ile sona erdirebilir.

6.4. BAYİ’nin bu Sözleşme hükümlerinden herhangi birine uymaması veya aykırı davranması ya da Sözleşme ile yükümlendiği edim ve taahhütlerinden her hangi birisini yerine getirmemesi halinde, TAUSS KİMYA bu Sözleşme'yi yukarıda 6.2. Maddede yazılı ihbar öneline uymaksızın derhal tek taraflı olarak feshedebilir.

6.5. Aşağıda yazılı hallerden her hangi birinin gerçekleşmesi halinde, TAUSS KİMYA bu Sözleşme'yi yukarıda 6.2. maddede yazılı ihbar öneline uymaksızın derhal feshedebilir:

    (a) Tüzel kişi BAYİ’nin Sözleşme'nin imza tarihindeki ortaklık yapısında %40 veya daha fazla oranda değişiklik meydana gelmesi veya yönetimini kontrol eden ortaklık yapısının değişmesi,

    (b) BAYİ’nin işyerinde bir ayı aşan süre ile grev veya lokavt uygulanması veya ticari faaliyetlerinin önemli ölçüde durması veya kısıtlanması.

TAUSS KİMYA’nın Sözleşme'nin bu nedenlerden sona ermesinden ötürü doğmuş/doğacak zararlarını BAYİ’ye tazmin ettirmek hakkı saklıdır.

6.6. Bu Sözleşme aşağıda yazılı nedenlerden her hangi birinin gerçekleşmesi halinde kendiliğinden sona erer:

   (a) BAYİ’nin iflasının talep edilmesi, konkordato mehli alması, iflas veya konkordato ilan etmesi, terk-i ticaret, aktiflerini devretmesi ya da borçlarını ödemede acze düşmesi,

   (b) Gerçek kişi BAYİ’nin vefat etmesi veya fiilen işlerini devam ettiremeyecek hale gelmesi,

   (c) Tüzel kişi BAYİ’nin fesholması, infisah etmesi,

Sözleşme'nin bu nedenlerden (b bendi hariç) sona ermesinden ötürü TAUSS KİMYA’nın doğmuş zararlarını BAYİ’ye tazmin ettirmek hakkı saklıdır.

MADDE 7 - SÖZLEŞME'NİN SONA ERMESİ HALİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER

Sözleşme'nin her hangi bir nedenden sona ermesi halinde aşağıda yazılı hükümler uygulanır:

7.1. BAYİ, elinde bulunan Ürünler’in bir listesini TAUSS KİMYA’ya bildirir. TAUSS KİMYA, sözkonusu listede yazılı Ürünler’in, kısmen veya tamamen, mutabık kalınacak fiyattan (BAYİ'ce ödenmiş olması kaydı ile TAUSS KİMYA'ten ilgili alış fiyatlarından fazla olmamak kaydı ile) satın alınmasına veya yazılı olarak göstereceği kişiye satılmasına ya da BAYİ tarafından satılmasına karar verebilir.

7.2. BAYİ, Ürün’e ve/veya Marka’ya özgü olan her türlü levha, llan afişi derhal kaldırmayı ve bunları kısmen veya tamamen hiçbir şekilde kullanmamayı taahhüt eder.

7.3. BAYİ, TAUSS KİMYA'ten, (mevcut veya ilerideki) Müşteri kazandırıcı işlemlerinden ötürü ve/veya başkaca herhangi bir nedenden dolayı tazminat, ücret veya sair nam altında, müşteri-pazar portföy tazminatı da dahil olmak üzere, hiçbir bedel talep edemez. BAYİ, TAUSS KİMYA veya bayileri aleyhinde, Müşteriler nezdinde menfi yönde etkileyecek işlem ve eylemlerden kaçınmakla yükümlüdür.

7.4. Bu Sözleşme'nin feshi veya herhangi bir nedenle sona ermesi, tarafların önceki hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağı gibi, bu Sözleşme'nin devamlılık arz eden hükümlerini de etkilemeyecektir.

MADDE 8 - DİĞER HÜKÜMLER

8.1. TAUSS KİMYA’nın uygulama esaslarına ilişkin herhangi bir bildirimi, Sözleşme ve kanundan doğan herhangi bir hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamayacağı ve ortadan kaldırmayacağı gibi; sözkonusu hakkını kısmen veya tamamen kullanmaması da bu hakkı kullanmaktan açık veya örtülü, geçici veya sürekli olarak vazgeçtiği şeklinde yorumlanamaz.  

8.2. BAYİ, fiili uygulamanın Sözleşme'de öngörülenden farklı gerçekleşmesi halinde (irsaliye, fatura ve benzerleri dahil) herhangi bir belgenin ya da gerçekleşen faaliyetin Sözleşme'de düzenlenen herhangi bir uygulama esasından zımnen vazgeçildiği veyahut TAUSS KİMYA tarafından kesin olarak kabul edildiği anlamına gelmeyeceğini beyan etmiştir.

8.3. BAYİ, TAUSS KİMYA’nın bu Sözleşme'den doğan herhangi bir hak veya alacağını (tazminatlar dahil) Sözleşme'ye göre muaccel hale geldiği anda, ayrıca herhangi bir ihbar/ihtarda bulunulması ve yargı kararı istihsali gerekmeksizin BAYİ’nin herhangi bir alacağına derhal takas-mahsup haklarını ve ayrıca rehin-hapis haklarını haiz olduğunu kabul etmiştir.

8.4. Cari Hesap Sözleşmesi:

Bu Sözleşme aynı zamanda Türk Ticaret Kanununun 87. maddesi hükmü anlamında «Cari hesap Sözleşmesi» niteliğindedir ve bu yönü ile Türk Ticaret Kanunu'nun «Cari Hesaba İlişkin Hükümlerine» tabidir. Taraflar bu Sözleşme'den doğacak alacak-borçların TAUSS KİMYA nezdinde tutulacak bir cari hesapta takip edilmesini kabul etmişlerdir.

8.5. Bildirimler:

Taraflar bu Sözleşme'de yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını beyan ve kabul etmişlerdir. TAUSS KİMYA’nın göndereceği-bildireceği (bildiri, duyuru, çalışma esasları ve sair başlık taşıyan) uygulama esasları da, bu Sözleşme'nin ayrılmaz ekleri sayılır ve TAUSS KİMYA tarafından değiştirilmedikleri sürece geçerli-bağlayıcı olur ve TAUSS KİMYA tarafından taahhütlü posta kanalı ile gönderilmesi ile BAYİ’ye tebliğ edilir.

8.6. Delil Anlaşması:

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından doğabilecek hesap uyuşmazlıklarının çözümünde TAUSS KİMYA’nın ticari defterleri ve bu defterlerdeki kayıtları (bilgisayar kayıtları dahil) kesin delil niteliğindedir. (H.U.M.K. 287).

8.7. Yetkili Mahkemeler:

Taraflar arasında bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. Bununla beraber, TAUSS KİMYA, kanunen yetkili diğer bir mahkeme ve mercilere başvurmak hakkını haizdir.

8.8. Mali Yükümlülükler:

Bu Sözleşme ile ilgili her türlü harç, resim, vergi, damga vergisi, noter masrafları ve sair yasal mali yükümlülükler BAYİ tarafından karşılanır ve ödenir.

8.9. Sözleşme Hükümlerinin Ayrılabilirliği:

Bu Sözleşme'nin bir veya daha fazla hükmünün uygulanması, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hukuka aykırı olduğu takdirde, Taraflar kanuni açıdan kabul edilebilecek ve Sözleşme'nin sözkonusu hükmüne mümkün olduğu kadar yakın hükümler getiren alternatif düzenlemeler yapabilmek amacıyla iyiniyet çerçevesinde gerekli teşebbüslerde bulunacaklardır. Bu Sözleşme'nin herhangi bir bölümünün yetkili resmi mercilerce kanunen geçersiz kılınması halinde, Sözleşme'nin geri kalan kısmı bundan etkilenmeyecek ve geçersiz kılınan bölüm evvelce çıkarılmış gibi tefsir olunacaktır; ancak, sözkonusu geçersiz veya icra kabiliyeti olmayan kısım, Taraflar'dan herhangi birinin bu Sözleşme'yi akdetmesi için esaslı ve temel bir sebep teşkil ettiği taktirde, sözkonusu Taraf, kendi taktirine göre, diğer Tarafa yazılı olarak göndereceği bildirim ile bu Sözleşme'yi sona erdirebilir.

8.10. Yürürlük:

İşbu Sözleşme 8 (sekiz) maddeden ibaret olup tarihinde iki nüsha halinde tanzim edilmiş ve taraflarca imzalanarak yürürlüğe girmiştir.